Phrynobatrachus pintoi dorsolateral view

Phrynobatrachus pintoi dorsolateral view
Photographer: Rödel, Mark-Oliver

Dorsolateral view of Phrynobatrachus pintoi (ZMB 70689, holotype).