Captive Silurana tropicalis from WaterLife, Dr. J. Nosek, Prague, Czech Rep.

Captive Silurana tropicalis from WaterLife, Dr. J. Nosek, Prague, Czech Rep.
Photographer: Gvozdík, V. Rights holder: Gvozdík, V.