Ptychadena anchietae from the West Usambara Mountains, Tanzania

Ptychadena anchietae from the West Usambara Mountains, Tanzania
Photographer: Mahler, Luke and Zimkus, Breda

Ptychadena anchietae from the West Usambara Mountains, Tanzania (MCZ A-138527).